Grupa Impel: dobre wyniki w trudnych czasach

Grupa Impel: dobre wyniki w trudnych czasach

Ponad 1,2 mld zł przychodów i ponad 40 mln zł zysku po dziewięciu miesiącach 2014 roku, a także rekordowa sprzedaż w trzecim kwartale to najnowsze wyniki finansowe Grupy Impel. – Potwierdzają one stabilny rozwój, który udaje nam się osiągać w bardzo trudnym otoczeniu – podkreślają przedstawiciele Polskiego Czempiona.

 

Grupa Impel, czyli największy polski dostawca usług outsourcingowych, przez pierwszych dziewięć miesięcy bieżącego roku wypracowała ponad 1,2 mld złotych przychodów.

– Ośmioprocentowy wzrost przychodów zrealizowany po trzech kwartałach potwierdza trwający od ponad dwudziestu lat trend systematycznego zwiększania skali działalności grupy – tłumaczą przedstawiciele Impela.

Z kolei skonsolidowany zysk operacyjny po dziewięciu miesiącach zamknął się w kwocie 43,8 mln złotych, a zysk netto (przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego) sięgnął 23,7 mln złotych. Oznacza to wzrost odpowiednio o 10% i 17,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Sam trzeci kwartał przyniósł najwyższą w historii sprzedaż na poziomie 431,6 mln złotych.

– Wyniki finansowe Grupy Impel potwierdzają jej stabilny rozwój, który udaje nam się osiągać w bardzo trudnym otoczeniu wynikającym z jednej strony z negatywnych dla przedsiębiorców zmian w systemie dotacji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a z drugiej – bardzo trudnej sytuacji na rynku usług ochrony w Polsce – podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Impel wdraża elektroniczne kajdanki

W Impelu podkreślają, że ważnym dla grupy wydarzeniem w trzecim kwartale było uruchomienie Systemu Dozoru Elektronicznego (tzw. elektronicznych kajdanek), czyli wdrożenie kontraktu podpisanego z Ministerstwem Sprawiedliwości.

– Do końca września nowym systemem objęliśmy wszystkich skazanych na ten rodzaj kary, czyli około 4,5 tysiąca osób. Była to największa tego typu operacja w Europie, w której nowy dostawca w ciągu trzydziestu dni sprawnie wdrożył nowy system informatyczny oraz zachował ciągłość odbywania kary dla wszystkich osób objętych systemem elektronicznego dozoru – tłumaczy Mirosław Gerber, prezes zarządu Impel Security Polska.

Umowę na uruchomienie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego realizuje konsorcjum spółek, którego liderem jest Impel Security Polska. Dodajmy, że w całym przedsięwzięciu bierze też udział inny Polski Czempion – spółka SMT Software.

Szacowana wartość zawartego na okres 54 miesięcy kontraktu to 214 mln złotych. Segment Bezpieczeństwo, którego spółką wiodącą jest Impel Security Polska, w ciągu trzech kwartałów 2014 roku wypracował 354,8 mln zł przychodów, co było wynikiem zbliżonym do osiągniętego rok wcześniej.

Wyraźny, bo ponad 12-procentowy wzrost sprzedaży zanotował natomiast segment Facility Management, który przez trzy kwartały 2014 roku osiągnął przychody na poziomie 861,2 mln złotych. Do najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w tym obszarze działalności Grupy Impel można zaliczyć można dynamiczny, trzydziestoprocentowy przyrost przychodów w spółce Impel Tech Solutions, która realizuje w obiektach klientów projekty instalacji technicznych, w szczególności systemów niskoprądowych.

Spółka zawarła warty 14 mln złotych kontrakt w powstającym w Poznaniu Centrum Handlowym POSNANIA – trzecim co do wielkości tego typu obiekcie w Polsce.

Ważne dla grupy zmiany prawa

Poza bieżącymi wydarzeniami w działalności operacyjnej, trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł też bardzo ważną z punktu widzenia Grupy Impel zmianę regulacji prawnych.

W połowie października weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która przewiduje m.in. waloryzowanie wartości kontraktów zawartych na okres dłuższy niż rok w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu (chodzi m.in. o wzrost płacy minimalnej, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne).

Dodatkowo, w przypadku nowo organizowanych zamówień publicznych, cena nie będzie już jedynym kryterium wyboru oferentów.

– To bardzo ważna i korzystna dla całego rynku zmiana. Likwiduje bowiem wiele problemów, z którymi musiała się borykać nie tylko Grupa Impel, ale również przedsiębiorcy z bardzo wielu branż. Dotychczasowy brak możliwości waloryzacji stawek w sytuacjach pojawiających się, niedających się zaplanować czynników zwiększających koszty, przez lata niszczył marże w wielu segmentach usług, skazując wykonawców na pokrywanie z własnych wyników ekonomicznych skutków decyzji regulatora. Ta zmiana daje szansę na normalizację warunków funkcjonowania na rynku zamówień publicznych i stopniową odbudowę traconych przez lata wyników – twierdzi wiceprezes Rembikowski.

W parlamencie toczą się też prace nad nowelizacją innej ważnej dla Grupy Impel ustawy – o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaakceptowana przez Sejm i skierowana do Senatu propozycja zakłada „ozusowanie” umów-zleceń od 1 stycznia 2016 roku oraz umożliwia wypowiedzenie kontraktów zawartych na podstawie Prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy strony nie uzgodnią zmiany wartości wynagrodzenia związanej ze wzrostem kosztów pracy.

– Cieszy nas, że ustawodawca uwzględnił uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców i dał czas na dostosowanie się do zmian. Ważny jest również fakt, że firmy dostały realne narzędzie do renegocjacji długoterminowych umów w toku. Dzięki niemu zmniejszy się ryzyko, że część długoterminowych kontraktów stałaby się z dniem wdrożenia „ozusowania” umów-zleceń nierentowna – dodaje Wojciech Rembikowski.