Selena poprawia wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2014 roku

Selena poprawia wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2014 roku

Grupa Selena osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 200,1 mln zł w pierwszym kwartale 2014 roku, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 o blisko 9%. W Polsce sprzedaż produktów grupy wzrosła o ponad 20%.

W analizowanym okresie rentowność sprzedaży brutto wyniosła 29,5%, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2 pp. Wynik operacyjny EBIT wyniósł -5,4 mln zł w porównaniu do -8,1 mln zł w roku ubiegłym. Na przychody ze sprzedaży Seleny bezpośredni wpływ miała koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największe wzrosty zanotowano na rynkach: tureckim – około 30%, obu Ameryk – około 25% oraz w Europie Centralnej, w tym w Polsce, gdzie sprzedaż wzrosła o ponad 20%.

W Europie Zachodniej oznaki ożywienia zaobserwowano w Hiszpanii, natomiast w Europie Wschodniej i Azji Centralnej niestabilna sytuacja polityczna miała wpływ także na wyniki sprzedaży Grupy Selena. Ponadto należy pamiętać, że branża chemii budowlanej odznacza się wyraźną sezonowością. Procentowy udział kwartałów w wynikach Grupy kształtuje się następująco: I kwartał: 17%; II kwartał: 25%; III kwartał: 31%; IV kwartał: 27%.

Pierwszy kwartał stał pod znakiem kryzysu na wschodzie Europy i wynikającym z niego spadkiem sprzedaży. Mimo to, dzięki globalnemu zasięgowi działalności Seleny i dywersyfikacji geograficznej, trudności na Wschodzie udało się nam skompensować lepszym wynikiem na pozostałych rynkach – mówi Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena. – Na pozostałych rynkach konsekwentnie realizujemy nową strategię, która zakłada zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności produktowej Grupy, a tym samym osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. W dalszej części roku zamierzamy nadrobić stratę w wyniku netto z kwartału pierwszego.

Wynik netto Seleny w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł -16,8 mln zł wobec -8,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Był to przede wszystkim efekt zdarzeń jednorazowych związanych z sytuacją polityczną w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. W jej wyniku, waluty lokalne Rosji, Ukrainy i Kazachstanu uległy znacznemu osłabieniu w stosunku do euro. W rezultacie, negatywny wpływ różnic kursowych zanotowany przez Selenę wyniósł około 10 mln zł.

W roku 2013 roku Selena przyjęła strategię na lata 2014-2016. Określa ona nową misję grupy oraz jasno wskazuje działania i programy na najbliższe lata. Nowa misja: „Razem budujemy sprawniej i lepiej, Together we deliver better building performance” – oznacza jeszcze skuteczniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów i dostarczanie produktów dopasowanych do światowych trendów oraz oczekiwań użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych.