Wrocław po raz kolejny bryluje w raporcie ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) po raz trzeci przygotował raport opisujący sektor usług biznesowych w Polsce. Na tle polskich miast zdecydowanie wyróżnia się Wrocław – w stolicy Dolnego Śląska zatrudnienie w centrach usług rośnie najszybciej, liderujemy pod względem liczby centrów badawczo-rozwojowych, a współpraca z władzami lokalnymi układa się wzorcowo.

Rozważania dotyczące sektora oparto na analizie centrów usług z kapitałem zagranicznym: centrów usług wspólnych (SSC), outsourcingu procesów biznesowych (BPO/ITO) oraz badawczo-rozwojowych(R&D).

Polska jest zdecydowanym liderem pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na kolejnych miejscach znalazły się Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria.

Raport ABSL pokazuje, że Wrocław, w porównaniu do zeszłego roku, nie zwalnia tempa i wyrasta na polskiego lidera całego sektora.

Wrocław jest jednym z trzech miast, obok Krakowa i Warszawy, w których w ostatnim czasie przybyło najwięcej miejsc pracy. Wpływ na taki obraz miał m.in. duży wzrost zatrudnienia w takich centrach jak IBM, HP, Nokia-Siemens czy Tieto.

Liczba osób zatrudnionych w naszym mieście w centrach nowoczesnych usług biznesowych wynosi już 12,6 tysiąca. Liczba ta, w ujęciu bezwzględnym, wzrosła o ponad 5,9 tys. osób – to najlepszy wynik w skali całego kraju.

Wrocław przewodzi też pod względem dynamiki rozwoju – liczba zatrudnionych w centrach usług pod koniec 2011 roku była o 86% większa niż w 2009 roku. W ciągu minionych kilku lat udział Wrocławia w zatrudnieniu w całym sektorze w Polsce zwiększył się najbardziej (o 2,9 punktu procentowego – z 12,0% do 14,9%).

We Wrocławiu działają 42 centra usług. 13 to centra usług outsourcingowych (BPO/ITO), 8 – centra usług wspólnych (SSC) i aż 21 to centra badawczo-rozwojowe (R&D). Stolica Dolnego Śląska to jedyny ośrodek w kraju, w którym najwięcej jest tych ostatnich.

Jak tłumaczy Janusz Górecki, jeden z autorów raportu ABSL, spory wpływ na taki stan rzeczy miały działania związane ze strategią ARAW-u, prowadzone od wielu lat.

We Wrocławiu w centrach R&D pracuje 4,6 tysiąca osób, co stanowi ponad 1/3 zatrudnionych we wszystkich typach centrów usług. To zdecydowanie najwięcej w skali całego kraju.

W raporcie przeanalizowano też relacje centrów usług z otoczeniem, a przede wszystkim z władzami różnego szczebla i instytucjami publicznymi. Ponad 80 procent centrów zadeklarowało współpracę z władzami lokalnymi, wliczając w to pośrednie kontakty w ramach organizacji branżowych czy izb gospodarczych.

W większości przypadków współpraca oceniana jest przez centra pozytywnie – najlepszą ocenę w zakresie współpracy władz lokalnych z centrami usług uzyskał Wrocław, a za nim uplasowała się Łódź.

Autorzy raportu zbadali także rynek nieruchomości biurowych. Wrocław jest drugim po Krakowie największym rynkiem regionalnym z całkowitymi zasobami biurowymi szacowanymi na 386 000 m2. Około 101 000-126 000 m2 jest zajmowane przez najemców z sektora nowoczesnych usług biznesowych, co potwierdza dużą atrakcyjność miasta dla tej branży.

Pod koniec I kw. 2012 roku około 16 600 m2 we Wrocławiu pozostawało niewynajęte, co przekłada się na niski współczynnik pustostanów na poziomie jedynie 4,3%. Współczynnik ten informuje o dostępnej powierzchni biurowej w istniejących budynkach. Dla potencjalnych najemców jest to jednak ograniczona informacja i pod uwagę należy brać również powierzchnię dostępną w pewnej perspektywie czasowej.

Sytuacja od strony podaży niebawem ulegnie zmianie, ponieważ w budowie pozostaje wiele nowych biurowców. Wśród nich można wymienić Aquarius Business House, Green Towers B, czy Sky Tower.