Zwiększenie eksportu polskich produktów

Ministerstwo Gospodarki chce zwiększyć eksport polskich produktów do krajów trzecich. Działania na rzecz zróżnicowania wymiany handlowej przyniosły efekty m.in. w odniesieniu do towarów objętych rosyjskim embargiem.

W 2014 r. podjęte zostały dodatkowe starania promocyjne na rzecz intensyfikacji eksportu polskich produktów. Działaniami objęte zostały rynki azjatyckie, bliskowschodnie, afrykańskie, amerykańskie oraz bałkańskie.

Przeanalizowano 28 gospodarek, które wykazywały potencjalne możliwości podjęcia lub zwiększenia eksportu. We współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz polskimi ambasadami, zrealizowane zostały przedsięwzięcia promocyjne na rzecz sektora rolno-spożywczego, takich jak  stoiska informacyjne na międzynarodowych targach, misje gospodarcze, seminaria czy spotkania B2B.

Tematyka otwierania rynków zbytu i zniesienia barier w dostępie do gospodarek krajów trzecich była istotnym elementem spotkań kierownictwa resortu gospodarki na szczeblu międzynarodowym. Zagadnienia te omówiono na wielu spotkaniach bilateralnych oraz komisjach międzyrządowych. Ministerstwo Gospodarki koordynowało wymianę informacji tak, aby problematyka eksportu rolno-spożywczego byłą szczególnie uwzględniana w programach rozmów prowadzonych przez inne resorty z partnerami zagranicznymi.

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło program „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. Przygotowało także nowe rozporządzenia de minimis dotyczące przyznawania pomocy publicznej na realizację przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu.

Ponadto Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej we współpracy z MG przygotowało nowelizację ustawy o szczególnych rozstrzygnięciach związanych z ochroną miejsc pracy. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, w latach 2015-16 na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w skutek m.in. rosyjskiego embarga, zostanie przeznaczone 500 mln zł.